‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ บวชฯ อุทิศถวายพระมารดาปลอดทุกข์โรคภัย

173

‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ บวชฯ อุทิศถวายพระมารดาปลอดทุกข์โรคภัย ณ วัดป่าพุทธพจน์หรือภุญไชย (ชมภาพ)


จากกรณีเฟซบุ๊ก ‘สถาบันวิทยาศสตร์ทางจิตนานชาติ’ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาwบอกเล่าถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาราชธิดา เสมด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ทรงอธิฐานการบssชาเนกขัมมะ ซึ่งเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวมีคุณต่อจิตใจคนไทย หากได้รับรู้เหตุการณ์อันน่าชืนชมนี้


จึงขอนำเรื่องราวเผยแพร่ต่อด้วยจิตศรัทธาให้ชาวไทยได้ชื่มชมพระบารมีร่วมกัน รุ่งอรุณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา


เสด็จลงอุโบสถ ‘วัดป่าพุทธพจน์หรือภุญไชย’ ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ อันเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่ง


ต่อมา เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ทรงถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์


ณ ธรรมศาลา ‘วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย’ โดยมีพระอาจารย์วังโส เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในกรณี ได้รับอนุญาติจาก วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย


ให้ส่งภาพแด่คณะศิษย์ศรัทธาได้ชื่มชม ‘พระบารมีและร่วมอนุโมทนา ค่ะ’ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยชื่มชม พระธรรมบารมี ของพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา


เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงค์เธอ ‘พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ’ ของจงทรงพระเจริญในพระธรรมสมเด็จเจ้าฟ้าฯผู้ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา


ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสกราบอนุโมทนาสาธุ ของจงทรงพระเจริญในธรรมบารมี ต่อเนื่องพูนทวี ไม่มีสิ้นสุด ของนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย เนกขัมมะ หมายถึง ‘กุศลทุกประการได้ แต่ถ้าเป็นเนกขัมมบารมีแล้ว’


ต้องเป็นธssมทีททำให้ถึงฝั่งคือดับกิเลส กุศลทั่วไปเช่น การให้ทาน ก็มีแม้ของบุคคลนอกศาสนานี้แต่ไม่ได้เห็นโทษของเลส และวัฏฏะ แต่ก็ให้ขณะนั้นเป็นกุศล เป็นเนกขัมมะ ‘กุศลทุกประการเป็นขัมมะ’


แต่เป็นเนกขัมมบารมีหรือปล่า ดังนั้น เนกขัมมบารมี ต้องประกอบด้วย ปัญญาที่เห็นโทษของกิเลส และการเกิดหรืออยู่ในวัฏฏะ เพราะฉะนั้น ‘กุศลทุกประการ เป็นเนกขัมมบารมี’


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยสปิฎก เล่ม ๙ภาค ๓-หน้าที่ 577 จิตเกิดขึ้นเพื่อจะออกจากกามภพ มีการเห็นโทษเป็นอันดับแรก กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นเขกขัมมบารมี


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยสปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓-หน้าที่ 578 เนกขัมมบารมี มีการออกจากกามและจากความมีดชคเป็นลักษณะ มีการประกาศโทษของกามนั้นเป็นรส. มีความหันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุบันปัฏฐาน. มีความสังเวชเป็นปทัฏฐาน. พีะสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 636


อนึ่ง เwราะการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตเป็นไปแล้ว ด้วยการออกจากกามและภพทั้งหลาย มีการเห็นโทษเป็นเบื้องต้น กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณา ชื่อว่า ‘เนกขัมมบารมี’


แม้พระองค์จะเป็นถึงราชกุมารี ผู้ทรงมีพระราชอิสริยยศ ขั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงกรมได้มีพระราชศรัทธา มีจริยวัตร องอาจสง่างาม มีพระราชประสงค์ที่ทรงศีล ทรงธssม ครองเนกขัมมบารมี


ทรงตั้ง ‘พระราชหฤทัยศึกษาวิปัสสนา’ เป็นนางแก้วที่เลิศแล้วพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีทั้งปวง ปวงข้าพระองค์ขอกรอบถวายบังคมแสดงความจงรักภักดี ขอจงทรงพระเจริญในธรรมะสมดังตั้งพระราชหฤทัย

ทีมา.ohozap.com

Facebook Comments
Loading...